banner
News>ILSC 3/31前報名語言課程減免報名費
首頁 > 最新消息 > ILSC 3/31前報名語言課程減免報名費

好消息!!


ILSC加拿大校區到2020331日前註冊都將全額減免報名費:

** 需要在2020331日之前收到學生的申請表, 如果學生在報名後取消課程,

  ILSC將收取報名費作為取消課程的行政費用


學校網址: www.ilsc.com
                                                      詳情請洽漢英留學諮詢專線: 02-27717911

上一頁
1